குலதெய்வக்‌ கோயில்கள்
காண்பி:
குலப்‌ பெயர் கோயில்கள்‌
அங்ககுரிச்சேர்‌ - மாதல்ல கோத்திரம்‌‌ மங்கம்மாள்‌ பெத்தக்கா கோவில்‌, கானுர் புதூர்‌
அரோர்‌ - செந்துட்ல கோத்திரம்‌‌ தேவர கோவில்‌, கரடிகூட்டம்‌
ஆரேர்‌‌‌ தேவர கோவில்‌, எரிச்சினாபட்டி (பள்ளப்பட்டி)
அனுமூலூரார்‌ - ஈசல்ல கோத்திரம்‌‌ கோனம்மாள்‌ கோவில்‌, மடூரம்பட்டி
அடுகுள்ளார்‌ ‌‌ தேவர கோவில்‌, அய்யம்பட்டி அரவக்குறிச்சி
ஆரிக்கட்டலார்‌‌‌ குருவம்மாள்‌ குருசாமி கோணம்மாள்‌ கோவில்‌, அம்மாபட்டி
ஆரிகட்லார்‌ - செலுக்கூறி கோத்திரம்‌‌ தேவர கோவில்‌, சின்னமேட்டுப்பாளையம்‌
ஆவுல மார்த்தார்‌ - பொன்னூரி கோத்திரம்‌‌ அங்காள பரமேஸ்வரி கோவில்‌, பல்லடம்‌
இனுக்குல்லார்‌ - இனகண்டி கோத்திரம்‌‌ நாரம்மாள்‌ ஏண்டம்மாள் கோவில்‌, இராமியம்பாளையம்‌ , சேவூர்‌
ஈரமஞ்சார்‌ - மங்கபுரி கோத்திரம்‌‌‌ மத்தம்மா கோவிந்தம்மாள்‌ கோவில்‌, தேவனம்பாளையம்‌
ஈரமஞ்சார்‌‌ தேவர கோவில்‌, அம்மா பட்டி
ஈந்தலார்‌ - நூன்னவள்ளி கோத்திரம்‌‌ தேவர கோவில்‌ பாரப்பட்டி. (கூம்பூர்‌)
உப்பட்லார்‌, பேபல்லார்‌, ஆரிகட்லார்‌‌‌ பேரம்மாள்‌ கோவில்‌, தாழயூத்து
உப்பலார்‌‌ மாதம்மாள்‌ கோவில்‌, கள்ளப்பாளையம்‌ (பெரியபட்டி)
உப்பலார்‌, பைண்டேர்‌‌‌ எலமார்‌ காளஸ்திரியார்‌, ரத்னாலார்‌ கோவில்‌, நாரணாபுரம்
எரிவின்னார்‌ - தாளூரி கோத்திரம்‌‌ பெத்தக்க கோவில், ராமகிருஷ்ணா ஆஸ்பத்திரி அருகில்‌, கோவை
எரிவின்னார்‌‌ கொண்டம்மாள்‌ கோவில்‌, கருமத்தம்பட்டி
எரவண்டார்‌ - தாளூர்‌ கோத்திரம்‌‌ ஏண்டம்மாள்‌ சின்ன ஏண்டம்மாள்‌ கஸ்தூரிநாயுடு, கோவில்‌, பொங்கலூர்
‌‌ ரேணுகா தேவி கோவில்‌ - ஜோதிபுரம்‌ (பொது)
எண்டபிள்ளார்‌ - குந்திட்லகோத்திரம்‌‌ ஏண்டம்மாள்‌ மத்ராலம்மாள்‌ கோவில்‌, உப்பிலிபாளையம்
எனுகுண்டார்‌‌ தேவர கோவில்‌, பூலாங்கிணறு, (உடுமலை)
ஏசூரார்‌‌ பேரம்மாள்‌ கோவில்‌, A.நாகூர்
ஏவின்னார்‌ - ஆவுலபுளி கோத்திரம்‌‌ பாலரங்கம்மா, லச்சலப்பட்டி
ஏடுகுல்லார்‌‌ தேவரகோவில்‌. பூலக்காம்பட்டி
ஏடுகுல்லார்‌‌ தேவரகோவில்‌, கொத்தபாளையம்‌ (அரவை)
ஏடுகுல்லார்‌‌ எல்லம்மாள்‌ கோவில்‌, கொங்கப்பட்டி, ஒட்டன்சத்திரம்
ஏனுகுண்டார்‌ - இனகண்டி கோத்திரம்‌‌‌ ஏண்டம்மாள்‌ கோவில்‌, கோமங்கலம்‌
ஏமின்னார்‌‌ ஸ்ரீரேணுகா எல்லாம்மாள்‌ கோவில்‌, ஜங்கால்பட்டி, ஜமின்‌ ஆலமரத்துப்பட்டி, கரூர்‌ வட்டம்
ஐத்தார்‌ - தனபால்‌ கோத்திரம்‌‌ தேவர கோவில், மஞ்சுவல்லி, வேடச்சந்தூர்‌
ஒல பல்லார்‌ - வாலூரி கோத்திரம்‌‌ மங்கம்மாள்‌ கோவில், நாயக்கனூர்‌
ஓலேரார்‌ - வாலூரி கோத்திரம்‌‌ அக்கம்மாள்‌ கோவில்‌, வசவநாயக்கன்பட்டி (பசவைபில்ல)
ஒட்டடிண்டியார்‌ - அமராவதி கோத்திரம்‌‌ வீர்லப்பட்டி
ஓலபல்லார்‌‌ கெங்கம்மாள்‌ கோவில்‌, வாழவாடி
ஓலபல்லார்‌ - வாலூர்‌ கோத்திரம்‌‌ கெங்கம்மாள்‌ கோவில்‌, வேலப்பட்டி சத்திரம்
கந்தப்பார்‌ - பைண்டிபால்‌ கோத்திரம்‌‌ பேரிநாயக்கன்வலசு (மூலனூர்‌)
கதிரிவார்‌ - சாந்தபள்ளி கோத்திரம்‌‌ நல்லாக்‌ கவுண்டன்‌ பாளையம்‌ (கொடுமுடி)
காங்கல்லார்‌ - மயிலேடி கோத்திரம்‌‌ ஸ்ரீ ரேணுகாதேவி எல்லம்மாள்‌ கோவில்‌, பீளமேடு
காங்கல்லார்‌ - மயிலேடி கோத்திரம்‌‌ சித்தம்மாள்‌ கோவில்‌, GKD நகா்‌, பாப்பநாயக்கன்பாளையம்
காங்கல்லார்‌ - மயிலேடி கோத்திரம்‌‌ தேவர கோவில்‌, வீரியம்பாளையம்
காங்கல்லார்‌, நெல்ரார்‌, ஒல்ரார்‌‌ ஏண்டம்மாள்‌ ராஜம்மாள்‌ சித்தம்மாள்‌ கோவில்‌, காளப்பட்டி
காங்கல்லார்‌‌ பேரம்மாள்‌ கோவில்‌, பெரியநாயக்கன்பாளையம்
காங்கல்லார்‌‌ தேவர கோவில்‌, ஊர்நாயக்கன்‌ வலசு
காங்கல்லார்‌‌ எல்லம்மாள்‌ கோவில்‌, அம்மாபட்டி
காளஸ்திரியார்‌‌ தேவர கோவில்‌, இலக்கரந்தை, அருப்புக்கோட்டை
காலியார் - தாலூரி கோத்திரம்‌‌ அக்கம்மாள்‌ கோவில்‌, செங்காளி பாளையம்
கிலாரார் - சென்னூரி கோத்திரம்‌‌ தேவர கோவில்‌, இடிகரை
குண்டுபில்லார்‌ - சேமந்தல கோத்திரம்‌‌‌ லிங்கம்மாள்‌ கோவில்‌, ஜங்கமநாயக்கன்பாளையம்
குன்றார்‌ ‌‌ தேவரகோவில்‌, நெய்க்காரபட்டி
குதியார்‌ - ஈசல்லகோத்திரம்‌‌ தேவர கோவில்‌, குமாரபாளையம்
குதியார்‌ - ஏர்புள்ள கோத்திரம்‌‌ வேணுகோபாலசாமி நாயுடு ரங்கம்மாள்‌ கோவில்‌, அல்லப்பாளையம்
குஜூலுபிண்டியார்‌‌ எல்லம்மாள்‌ கோவில்‌, நரிக்கல்பட்டி
குஜ்சலார்‌ - பூரண்டல்‌ கோத்திரம்‌‌ கொண்டம்மாள்‌ கோவில்‌, இலவந்தி வடுகபாளையம்
கூரகாயலார்‌ - மாரட்ல கோத்திரம்‌‌ தேவர கோவில்‌, பென்னிவாடி
கென்னேரார்‌ - ஸ்ரீ பாலகோத்திரம்‌‌ ஏண்டம்மாள்‌ வேணு கோபால்‌ லட்சுமி அம்மாள்‌, கோவை
கேசார்‌- பயிண்ட்பால்‌ கோத்திரம்‌‌‌ கங்கம்மாள்‌ கோவில்‌, அம்மாபட்டி, சனுப்பட்டி
கென்னின்னிவார்‌‌ ரங்கம்மாள்‌ கோவில்‌ நடுவப்பட்டி (கோவில்பட்டி)
கென்னின்னாவார் - குணபால்‌ கோத்திரம்‌‌ ரங்கம்மாள்‌ கோவில், மொண்டிபாளையம்‌
கொண்டார் - ஈந்தமுக்குல கோத்திரம்‌‌ லட்சுமி அம்மாள்‌ லிங்கம்மாள்‌ கோவில்‌, கொண்டார்பாளையம்
கொண்டார்‌ - ஈந்தமுக்குல கோத்திரம்‌‌ லட்சுமி அம்மாள்‌ லிங்கம்மாள்‌ கோவில்‌, கொண்டார்பாளையம்
கொத்தபில்லார்‌ ‌‌ மாதம்மாள்‌ கோவில்‌, பசுவந்தனை, எட்டையாபுரம்‌ (வழி)
கொங்குரார்‌ - உள்ளட்ல கோத்திரம்‌‌ ஏலம்மாள்‌ கோவில்‌, விருகலபட்டி
கொத்தபில்லார்‌ - கசரகூரி கோத்திரம்‌‌ மாதம்மாள்‌ கோவில்‌, அக்கநாயக்கன்பாளையம்
கொபெலார்‌ - பையிண்டிபால்‌ கோத்திரம்‌‌ எர்ரம்மாள்‌ கோயில்‌, கள்ளப்பாளையம்‌
கொபெலார்‌ ‌‌ எர்ரம்மாள்‌ கோவில்‌, கெத்தல்‌ ரேவ்‌ (தாராபுரம்‌)
கொரப்பட்டியார்‌ - தாசட்ல கோத்திரம்‌‌ எல்லம்மாள்‌ கோவில்‌, ஒண்டிப்புதூர்‌, கோவை
கொரப்பட்டியார்‌ ‌‌ வீரம்மாள்‌ கோவில்‌, அருங்குளம்‌ (விளாத்திகுளம்‌)
கொள்ரார்‌ - சென்னமுடி கோத்திரம்‌‌ கொண்டம்மாள்‌, செம்பாரபட்டி (வேடச்சந்தூர்‌)
கொள்ரார்‌ ‌‌ தாயம்மன்‌ கோவில்‌, பாரப்பட்டி (சிவகாசி)
கொரிஜலார்‌, பத்திபட்டியார்‌‌ சித்தம்மாள்‌ கோவில்‌, தாசரபட்டி (தாராபுரம்‌)
கொபட்டியார்‌, பாலகுடியார்‌ ‌‌ எல்லம்மாள்‌ அக்கம்மாள்‌ கோவில்‌, கோவிந்தாபுரம்‌
கொரிஜலார்‌ ‌‌ பாதால அக்கம்மாள்‌ கோவில்‌, அந்தியூர்‌
கோபின்னார்‌ - ஈப்பரளி கோத்திரம்‌‌ எங்கலம்மாள்‌, சின்னக்கலைய முத்தூர்‌, பழனி
கோடின்னார்‌ - இப்பரளி கோத்திரம்‌‌ ருத்ரம்மாள்‌ கோவில்‌, ருத்ரயம்பாளையம்‌
கோட்டபாடியார்‌ - கானூலி கோத்திரம்‌‌ ஏண்டம்மாள்‌ கோவில், திம்ம நாயக்கன்பாளையம்‌
கோவேர்‌ ‌‌ சிக்கல்‌ நூத்து
கோரண்டலார்‌ - கொருஜல்லி கோத்திரம்‌‌ ஏண்டம்மாள்‌ கோவில்‌, அத்திப்பாளையம்‌
கோரண்டலார்‌ - கொருஜல்லி கோத்திரம்‌‌ ஸ்ரீ ரேணுகாதேவி ஏண்டம்மாள்‌ கோவில்‌, ஒண்டிப்புதூர்‌
சப்பட்டியார்‌ - புலிகோர்ல கோத்திரம்‌‌ லிங்கம்மாள்‌ கோவில்‌, வாழவாடி
சப்பிட்டியார்‌ - பயிண்டிபால்‌ கோத்திரம்‌‌ அயிலம்மாள்‌ கோவில்‌, கேத்தனூர்‌
சப்பிட்டியார்‌ - பயிண்டிபால்‌ கோத்திரம்‌‌ தாதன்‌ கோவில்‌, கவுண்டன்பாளையம்‌
சல்லார்‌ - அரநூறி கோத்திரம்‌‌ கெங்கம்மாள்‌ கோவில்‌, முருங்கப்பட்டி
சமீபார்‌ ‌‌ தேவி கோவில்‌, லட்சுமிபுரம்‌
சக்தி ரெட்டியார்‌ - உள்ளமல கோத்திரம்‌‌ லட்சுமி அம்மாள்‌ கோவில்‌
சரிபின்னார்‌ - ஆவுலபுளி கோத்திரம்‌‌ லட்சுமி அம்மாள்‌ கோவில்‌ ஆவரம்பாளையம்‌
சந்திரகிரியார்‌ - போங்கு நூல்லகோத்திரம்‌‌ லட்சுமி அம்மாள்‌ கோவில்‌, ஆவாரம்பாளையம்
சல்லகுண்டார்‌ ‌‌ தேவர கோவில்‌, குருவப்ப நாயக்கனூர்‌, நாரப்பட்டி
சாக்கின்னார்‌ - இப்பரளி கோத்திரம்‌‌ ஏண்டம்மாள்‌ கோவில்‌, வரக்குட்டப்பாளையம்‌
சிகர்பட்டியார்‌ - கரும்பூரி கோத்திரம்‌‌ சூரம்மாள்‌ கோவில்‌, சல்லாரபாளையம்‌
சிகர்பட்டியார்‌ - கன்னூர்‌ கோத்திரம்‌‌‌ ரங்கம்மாள்‌ கோவில்‌, மூலக்குரும்பபாளையம்
சீமட்டகாங்கல்லார்‌‌‌ அக்கம்மாள்‌ கோவில்‌ பூளவாடி, ரங்கசமுத்திரம்‌
சீத்தார்‌ - அதுக்கு நூல்ல கோத்திரம்‌‌‌ அக்கம்மாள்‌ கோவில்‌, வேலூர்‌
சீகார்‌ - போங்கு நூல்ல கோத்திரம்‌‌ அக்கம்மாள்‌ கோவில்‌, வலையபாளையம்
ஜனசட்லார்‌ - படுசூரி கோத்திரம்‌‌ பெத்தம்மாள்‌ கோவில்‌, பச்சார்‌ பாளையம்‌
சுஞ்சார்‌ ‌‌ ஏண்டம்மா கோவில்‌, சடையபாளையம்‌
சுஞ்சார்‌ - மாரட்ல கோத்திரம்‌‌‌ ஏண்டம்மாள்‌ கோவில்‌, கரடிவாவி
சுங்கரர்‌ ‌‌ உன்னால்‌ கோவில்‌, தளிஜல்லிபட்டி
சூரிய கொண்டலார்‌‌ கொண்டம்மாள்‌ கோவில்‌, இராணவபுரம்‌
சென்னார்‌ ‌‌ கோணம்மாள்‌ கோவில்‌, மொடக்குபட்டி
சென்னார்‌ - பசுபுநூல்ல கோத்திரம்‌‌ தாதன்‌ கோயில்‌, கவுண்டன்‌ பாளையம்‌
சென்னார்‌, நம்பூரார்‌, துக்கினார்‌‌ ராயர்‌ காட்டுபில்லார்‌ கோவில்‌, பெரியநாயக்கன்பாளையம்‌
சென்னார்‌ - பசுபு நூல்ல கோத்திரம்‌‌ கோணம்மாள்‌ கோவில்‌, இடிகரை
ராமார்‌ - பசுபு நூல்ல கோத்திரம்‌‌ அக்கம்மாள்‌ கோவில்‌, வீரியம்பாளையம்‌
செருக்கூரார்‌ - மாரமல கோத்திரம்‌‌ தேவர கோவில்‌, குண்டவலசு
செருக்கூரார்‌ ‌‌ தேவர கோவில்‌, நரசிங்காபுரம்‌ அரவக்குறிச்சி (வழி)
சேமார்‌ - சிறுமுல்ல கோத்திரம்‌‌ குருவம்மாள்‌, அன்னூர்‌ அருகில்‌, பொங்கலூர்‌
சேமார்‌ - சிறுமுல்ல கோத்திரம்‌‌ தேவர கோவில்‌, நஞ்சேகவுண்டன்‌ புதூர்‌.
சோவின்னார்‌ - உள்ளட்டல கோத்திரம்‌‌ ரங்கம்மாள்‌ கோவில்‌, மஞ்சுவல்லி
ஜல்லோர்‌ - பைண்டிபால்‌ கோத்திரம்‌‌ கொண்டம்மாள்‌ கோவில்‌, பெத்திநாயக்கனூர்‌
தண்டார்‌ - புலிகோர்லு கோத்திரம்‌‌ கேத்தனூர்‌
தண்டார்‌ - நீர்‌ கொண்டார்‌, நம்பூரார்‌. சாந்தமக்கின்னார்‌‌‌ மங்கம்மாள்‌ கோவில், புளியமரத்துப்பாளையம்‌
தர்மபுரியார்‌ - வல்லூட்டல கோத்திரம்‌‌ ருத்ரம்மாள்‌ கோவில்‌, வையம்பாளையம்‌
தாள்ரார்‌, ஏனுகுண்டார்‌, போச்சின்னார்‌‌ பூதாட்டியார்‌ கோவில்‌, கோமங்கலம்‌
தாண்டு கொண்டார்‌ - பெத்தபால்‌ கோத்திரம்‌‌‌ கரியம்மன்‌ கோவில்‌, பீளமேடு
தாவுல்லார்‌ - செறுக்கூறி கோத்திரம்‌‌ லிங்கம்மாள்‌ கோவில்‌, காளப்பட்டி
தக்குபட்டியார்‌ - ஈந்தம கொல கோத்திரம்‌‌ ரங்கம்மாள்‌ லட்சுமியம்மாள்‌ கோவில்‌, சிக்கல்‌ நூத்து
திவ்யார்‌, பீமன்னார்‌, பெஜவாடியார்‌‌‌ நாகம்மாள்‌ கோவில்‌, தாராபுரம்‌ உப்பார்‌ அருகில்‌
துங்கார்‌ - அயோத்தி கோத்திரம்‌‌ மங்கம்மாள்‌ கோவில்‌, லட்சுமி நாயக்கன்பாளையம்‌
தூடல மார்த்தார் - பொன்னூரி கோத்திரம்‌‌ அங்காள பரமேஸ்வரி கோவில்‌, சூலூர்‌
தோண்டார்‌ - ஐந்தல்ல கோத்திரம்‌‌ காச்சம்மாள்‌ பூச்சம்மாள்‌ கோவில்‌, பட்டணம்‌
நம்பூரார்‌ - ஏடுட்ல கோத்திரம்‌‌‌ ரங்கம்மாள்‌ கோவில்‌, பீளமேடு
நம்பூரார்‌‌‌ ரங்கம்மாள்‌ கோவில்‌, ஆவரம்பாளையம்‌.
நம்பூரார்‌, துக்கின்னார்‌ - பீமாரி கோத்திரம்‌‌ ரங்கம்மாள்‌ கோவில்‌, பாப்பநாயக்கன்பாளையம்‌
நம்பூரார்‌‌‌ ரங்கம்மாள்‌ கோவில்‌, மணியகாரன்பாளையம்‌.
நம்பூரார்‌, துக்கின்னார்‌‌‌ ரங்கம்மாள்‌ கோவில்‌. புளியம்பட்டி
நம்புரார்‌, ஏடுட்ல துக்குன்னார்‌ - பீமாரி கோத்திரம்‌‌ ரங்கம்மாள்‌ கோவில்‌, மாடுகட்டிபாளையம்‌
நம்பூரார்‌‌‌ ரங்கம்மாள்‌ கோவில்‌, வீதம்பட்டி.
நாகின்னார்‌. உப்பலார்‌, கேசார்‌‌‌ மாதம்மாள்‌, கெங்கம்மாள்‌ கோயில்‌ சனுப்பபட்டி.
நாதல்லார்‌ - சென்னமுடி கோத்திரம்‌‌‌ சித்தம்மாள்‌ கோவில்‌, R.வேலூர்‌
நாட்டங்கல்லார்‌ ‌‌ தேவர கோவில்‌, எலவனூர்‌ (அரவை). நிம்மலார்‌ - அக்கநாயக்கன்‌ பாளையம்‌.
நீர்கொண்டார்‌ - எட்டிபால்‌ கோத்திரம்‌‌ ஏண்டம்மாள்‌ கோவில்‌, பீளமேடு
நீர்‌ கொண்டார்‌, தண்டார்‌ - புளிகோர்ல கோத்திரம்‌‌‌ ஏண்டம்மாள்‌ கோவில்‌, S.N.R. காலேஜ்‌, கோவை
நீர்கொண்டார்‌‌ தேவர கோவில்‌, அந்தியூர்‌.
நீர்கொண்டார்‌‌‌ தேவர கோவில்‌, கிருஷ்ணாபுரம்‌, ஒட்டன்சத்திரம்‌.
நீர்கொண்டார்‌‌‌ தேவர கோவில்‌, சின்னவநாயக்கனூர்‌ (அரவை).
நீர்கொண்டார்‌‌‌ தேவர கோவில்‌, தேரபாடி (கரூர்‌ வட்டம்‌).
நீர்கொண்டார்‌ ‌‌ கெங்கம்மாள்‌ கோவில்‌, அன்னப்பாளையம்‌ (கரூர்‌).
ரத்னாலார்‌ - ஏர்பெள்ள கோத்திரம்‌‌ நானம்மாள்‌ கோவில்‌, நாகமநாயக்கன்பாளையம்‌, பட்டணம்‌ (வழி)
ராஜ கொண்டலார்‌ - பேபள்ள கோத்திரம்‌‌ மத்தம்மாள்‌, கோவிந்தம்மாள்‌ கோவில்‌, பன்னிமடை.
ராஜகொண்டலார்‌‌‌ தேவர கோவில்‌, அத்திப்பாளையம்‌.
ராஜகொண்டலார்‌ - பேபள்ள கோத்திரம்‌‌ மத்தம்மாள்‌ கோவிந்தம்மாள்‌ கோவில்‌, பன்னிமடை
ராயார்‌‌ எர்ரம்மாள்‌ கோவில்‌, கரப்பாடி.
ராயார்‌ - குணுகு நூல்ல கோத்திரம்‌‌ எர்ரம்மாள்‌ கோவில்‌, R.வேலூர்‌
ராயார்‌‌‌ தேவர கோவில்‌. கலையமுத்தூர்‌.
ராவேர்‌ - எர்ரம்மாள்‌ கோவில்‌‌ தேவராஜ்‌ பட்டணம்‌, (குண்டடம்‌) தாராபுரம்‌
லங்கார்‌ - கோரபட்ல கோத்திரம்‌‌ பேரம்மாள்‌ கோவில்
லிங்கட்லார்‌ - அச்சந்தல கோத்திரம்‌‌ லிங்கம்மாள்‌ கொண்டயம்மாள்‌ கோவில், வெங்கடாபுரம்
வல்லபார்‌ - உள்ளமல கோத்திரம்‌‌ ஏண்டம்மாள்‌ கோவில்‌, மங்கரசு வலையபாளையம்‌
வட்டின்னார்‌ - திரிகோர்ல கோத்திரம்‌‌ தேவர கோவில்‌, நாகவநாயக்கன்‌ பாளையம்‌ (கொடுமுடி)
வலுவேறியார்‌ - எல்லம்மாள்‌ கோவில்‌‌ விஜயாபுரி, கோவில்பட்டி
பச்சார்‌ - பாலேடி கோத்திரம்‌‌ அக்கம்மாள்‌ கோவில்‌, மத்திநாயக்கன்‌ பாளையம்‌
பயிர்பிண்டியார் - கந்துமடி கோத்திரம்‌‌ மங்கலகிரி அம்மாள்‌ கோவில்‌, அனுப்பபட்டி
பச்சார்‌ - குந்தட்ல கோத்திரம்‌‌ அக்கம்மாள்‌ கோவில்‌, பொட்டையம்‌ பாளையம்‌
பச்சார்‌ - குந்தட்ல கோத்திரம்‌‌ ரங்கம்மாள்‌ கோவில்‌, குருவப்ப நாயக்கனூர்‌
பச்சார்‌ (முத்த) - பாலோட்டி கோத்திரம்‌ ‌‌ ஐத்தம்ம மத்தநாயக்கன்‌ பாளையம்‌.
பங்கார்‌ - ஸ்ரீபாலகோத்திரம்‌‌ மங்கம்மாள்‌, வேணுகோபால்சாமி, நாயுடு கொண்டம்மாள்‌ கோவில்‌, வெள்ளமடை
பச்சலகுறியார்‌ - தூபாளி கோத்திரம்‌‌‌ காளப்பட்டி.
பத்தி பட்டியார்‌ - நாமகிரி கோத்திரம்‌‌ ஏண்டம்மாள் கோவில்‌, பொங்கலூர்‌
பட்டார்‌‌‌ தேவர கோவில்‌. வல்லப்பம்பட்டி .
‌‌
பரிமார் - சிறுமுல்ல கோத்திரம்‌‌ கெங்கம்மாள்‌ கோவில்‌, வண்டர சின்னப்பட்டி, ஆண்டிப்பட்டி கோட்டை
பால்குடியார் - போங்கு நூல்ல கோத்திரம்‌‌ அக்கம்மாள்‌ நாகம்மாள்‌ கோவில்‌, ஒண்டிப்புதூர்‌, கோவிந்தாபுரம்‌
பங்குல்லார்‌ - போங்கு நூல்ல கோத்திரம்‌‌ தேவர கோவில்‌, தேரப்பாடி
பால்குடியார்‌ - போங்கு நூல்ல கோத்திரம்‌‌ அக்கம்மாள்‌ வேணுகோபால்சாமி கோவில்‌, ஒண்டிப்புதூர்
பூதண்ட்லார் - செருகூறி கோத்திரம்‌‌ கெண்டபேரம்மாள்‌ பாலரங்கம்மாள்‌ கோவில்‌, தேவனம்பாளையம்‌
பிந்துகொண்டார்‌‌‌ கொம்மக்கா கோவில்‌, வெள்ளியம்பாளையம்‌.
பிடிகட்டார்‌ - இனகண்டி கோத்திரம்‌‌ சித்தம்மாள்‌ கோவில்‌, ராமியம்பாளையம்‌
பிக்குசென்னார்‌ - சூட்டூர்‌ கோத்திரம்‌‌ தேவர கோவில்‌, சின்ன மேட்டுப்பாளையம்‌
பிக்குசென்னார்‌‌‌ தேவர கோவில்‌, அப்பநாயக்கன்பட்டி
பிக்குசென்னார்‌ ‌‌ தேவர கோவில்‌, சின்னமேட்டுப்பாளையம்‌
பிக்குசென்னார்‌‌‌ நானம்மாள்‌ கோவில்‌, சந்திராபுரம்‌
‌‌
பிருதுகொண்டார்‌ - வெய்லூல்ல கோத்திரம்‌‌ பொம்மக்கா கோவில்‌, கணுவக்கரை
புட்டார்‌ - இனகண்டி கோத்திரம்‌‌‌ நாகம்மாள்‌ கோவில்‌, நெச்சிப்பட்டி
புட்டார்‌‌‌ நாகம்மாள்‌ கோயில்‌, வல்லப்பன்பட்டி
புட்டார்‌‌‌ தேவர கோவில், சந்திரபட்டி (கோவில்பட்டி)
புர்ரார்‌ - மாரட்ல கோத்திரம்‌‌ தேவர கோவில்‌, புர்ரா நாயக்கனூர்‌ (கூம்பூர்‌, வேடச்சந்தூர்‌)
புளியார்‌ - ஈத்த மொக்கல கோத்திரம்‌‌ பகவதி அம்மன்‌ கோவில்‌, பழனி அக்கரபட்டி
பூதாண்டியார்‌ ‌‌ பரதேசி ரங்கம்மாள்,‌ கொண்ட பேரம்மாள்‌ கோவில்‌, தேவனம்பாளையம்
பெத்த மேகலார்‌‌‌ தேவர கோவில்‌, ஆண்டிப்பட்டி (பரமத்தி வேலூர்‌ வழி)
பெள்ளம்மார்‌ - பாலேடி கோத்திரம்‌‌ தேவர கோவில்‌, எப்போதும்‌ வென்றான்
பொத்தில்லார்‌ - ஸ்ரீ பால கோத்திரம்‌‌ லட்சுமி கோவில்‌, வையம்பாளையம்‌
பெருகார்‌‌‌ தேவர கோவில்‌, பெத்தின்டிபில்ல.
பொல்லின்னார்‌ - தாட்டிபால்‌ கோத்திரம்‌‌ வேடச்சந்தூர்‌
பொம்மின்னார்‌ ‌‌ மங்கம்மாள்‌ கோவில்‌ பொருலூர்‌, பழனி.
பொட்ல குண்டார்‌ - ஸ்ரீ பால கோத்திரம்‌‌ எல்லம்மாள்‌ கோவில்‌, எல்லப்ப நாயக்கனூர்‌
பொதார்‌ - உள்ளட்ல கோத்திரம்‌‌ வெங்கிடுசாமி நாயுடு, ஏண்டம்மாள்‌ கோவில்‌, சிக்கல்‌ நூத்து
பொம்மமம்பட்டி, சிகர்பட்டியார்‌‌‌ ஏண்டம்மாள்‌ கோவில்‌, பூலாங்கிணர்‌
பேப்பல்லார்‌ - இனு கொண்ட கோத்திரம்‌ உப்பட்லார்‌, செருக்கூரி கோத்திரம்‌‌ ராகம்மாள்‌ கோயில்‌, சுல்தான்பேட்டை
போபுரார்‌ - உள்ளட்ல கோத்திரம்‌‌ லட்சுமி அம்மாள்‌ கோவில்‌, தொட்டம்பட்டி
மல்லின்னார்‌ - அதிக்கூறி கோத்திரம்‌‌ லிங்கம்மாள்‌ கோவில்‌, பீளமேடு புதூர்‌
மல்லின்னார்‌‌ லிங்கம்மாள்‌ கோவில்‌, காளப்பட்டி
மல்லின்னார்‌‌ லிங்கம்மாள்‌ கோவில்‌, வழியாம்பாளையம்‌
மல்லின்னார்‌‌‌ லிங்கம்மாள்‌ கோவில்‌, No.24 வீரபாண்டி
மல்லின்னார்‌‌‌ லிங்கம்மாள்‌ கோவில்‌, கோனாபாளையம்‌
மல்லின்னார்‌‌‌ தேவரகோவில்‌, ஜக்கார்பாளையம்‌
மல்லின்னார்‌ - அதுகூரி கோத்திரம்‌‌ லிங்கம்மாள்‌ கோவில்‌, கள்ளப்பாளையம்‌
மந்தப்பட்டியார்‌ - புலிகோர்ல கோத்திரம்‌‌ பேரம்மாள்‌ கோவில்‌, பீளமேடு, S.N.R. கல்லூரி சாலை
மஞ்சிநீல்லார் - உள்ளட்ல கோத்திரம்‌‌‌ அக்கம்மாள்‌ கோவில்‌, சென்னவநாயக்கன்பாளையம்‌
மன்னூரார்‌ - ஸ்ரீ பால கோத்திரம்‌ ‌‌ ஏண்டம்மாள்‌ கோவில்‌, ராமியாப்பாளையம்‌
மக்கின்னார்‌‌‌ மாரட்ல கோயில்‌, பெருமாள்‌ சென்னம்மாள்‌ கோவில்‌, கேத்தனூர்‌
மக்கின்னார்‌‌‌ கொண்டம்மா தோனம்மா கோவில், சப்பட்டிபில்ல.
மட்டுலூரார்‌ - ராயகள்ளி கோத்திரம்‌‌ தேவர கோவில்‌, நல்லக்‌ கவுண்டன்பாளையம்‌, கொடுமுடி
மறிவாடியார் - நூங்கல்ல கோத்திரம்‌‌ கோவிந்தம்மாள்‌ கோவில்‌, பொங்கலூர்‌
மார்த்தார்‌ - ஆரிகட்லார்‌‌‌ எர்ரம்மாள்‌ கோவில்‌, அப்பநாயக்கன்பட்டி புதூர்‌
மார்த்தார்‌‌‌ தேவர கோவில்‌, கள்ளிப்பாளையம்‌
மான்னேர்‌ - காரப்பட்ல கோத்திரம்‌‌ லட்சுமி அம்மாள்‌ கோயில்‌, A.நாகூர்‌
முத்தின்னார்‌ - எர்ரநூல்ல கோத்திரம்‌‌‌ லிங்கம்மாள்‌ கோவில்‌, ஆவரம்பாளையம்‌
மொல்ரார்‌‌‌ நாகம்மாள்‌ கோவில்‌, கருங்கல்பட்டி, ஆண்டிப்பட்டி கோட்டை
மேகலார் - போங்கு நூல்ல கோத்திரம்‌‌ ஏண்டம்மாள்‌ கோவில்‌, மொண்டிபாளையம்‌
மேகலார்‌ - போங்கு நூல்ல கோத்திரம்‌‌ தேவர கோவில்‌, நகர்களந்தை
மேதல மெட்லார்‌‌‌ அலமேலு மங்கம்மாள்‌ கோவில்‌, சென்னவ நாயக்கன்பாளையம்‌
மோதக பல்லிவார்‌‌‌ அழகம்மாள்‌ கோவில்‌, நடையனேரி (விளாத்திகுளம்‌)
எலமார்‌‌‌ நாரணாபுரம்‌
சிவட்டகாங்கல்லார்‌‌‌ அக்கம்மாள்‌ கோவில்‌, அடிவள்ளி
பெருகார்‌ - தாசரார்‌ கோத்திரம்‌‌‌ ஏண்டம்மாள்‌ கோவில்‌, ராமியம்பாளையம்‌
கிலாரார்‌ - ஏந்தில்லகோத்திரம்‌‌‌ தேவர கோவில்‌, இடிகரை, கள்ளழகர்‌ கோவில்‌, மதுரை
துக்கின்னார்‌‌‌ ரங்கம்மாள்‌ கோவில்‌, மணியகாரன்பாளையம்‌
முசுன்னார் - தோசப்பாடி கோத்திரம்‌ ‌‌ ஸ்ரீனிவாசப்‌ பெருமாள்‌ கோயில்‌, நடுப்பட்டி
தள்ளப்பிண்டியார்‌‌ ரேணுகெங்கம்மாள்‌, நாரப்பநாயக்கன்பட்டி, திண்டுக்கல்‌
நாதிலால்‌‌ கெங்கம்மாள்‌, காசிலிங்கபுரம், தூத்துக்குடி
தந்தூரார் ‌‌ தெய்வச்செயல்புரம், தூத்துக்குடி
மங்கைமுட்டியார்‌‌ தெய்வச்செயல்புரம், தூத்துக்குடி