குலம் கோத்திரங்கள்
காண்பி:
குலப்‌ பெயர்கள் கோத்திரம்‌ பெயர்கள்
இராஜகொண்டலர்‌‌ பேம்பல்ல‌‌‌‌‌
எண்டபில்லார்‌‌ குந்தட்ல‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
எரிவின்னார்‌‌ தாலூரி‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
ஏடுகொண்டலார்‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ஈந்த முக்கல‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
காங்கல்லார்‌‌ மைலேட்டி‌‌‌
காலியார்‌‌ தாலூரி‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
சுஞ்சார்‌‌ மாரட்ல‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
சென்னார்‌‌ பசுபுநீல‌‌‌‌‌‌‌
செருகூரார்‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ மாரட்ல‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
தசரார்‌‌ குந்தட்ல‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
துக்கினார்‌‌‌‌ பீமாரி‌‌
தோண்ட்டார்‌‌ ஐந்தல்ல
நம்பூரார்‌‌ ஏடுட்ல‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
நீர்க்கொண்டார்‌‌ ரெட்டிப்பால்‌‌‌‌‌‌
பச்சார்‌‌ குந்தட்ல‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
எரிவின்னார்‌‌‌ தாலூரி
காலியார்‌‌‌ தாலூரி
நம்பூரார்‌ ‌‌ ஏடுட்ல
மக்கின்னார்‌ ‌‌ மாரட்ல
செருகூரார்‌‌ மாரட்ல
சுஞ்சார்‌ ‌‌ மாரட்ல
பர்‌ரார்‌ ‌‌ மாரட்ல
புர்ரார்‌ ‌‌ மாரட்ல
ஏடுகொண்டலார்‌‌‌ ஈந்த முக்கல
தக்கு பட்டியார்‌‌‌ ஈந்தமுக்கல
கொண்டார்‌ ‌‌ ஈந்த முக்கல.
எடபைண்ட சப்டியார்‌‌‌ புளிகோர்ல
உப்பலார்‌ ‌‌ பேம்பல்‌ல
உப்பட்லார்‌ ‌‌ செருகூரி
குடிபைண்ட்‌ சப்டியார்‌‌‌ பைண்டிபால்‌
சல்லார்‌ ‌‌ இப்பரளி
பிருது கொண்டார்‌ ‌‌ வெய்நூல்ல
ராயார்‌‌ குணுகு நூல்ல
ராவேர்‌‌ குணுகு நூல்ல
மோகூரா்‌ ‌‌ இனகண்டி
ஏணுகுண்டார்‌‌‌ இனகண்டி
நூத்தலபட்டியார்‌‌ இனகண்டி
பிடிகிட்டார்‌ ‌‌ இனகண்டி
மந்த பட்டியார்‌ ‌‌ புளிகோர்ல
ஈரமஞ்சார்‌ ‌‌ மங்கபுரி
ஆரிகட்லார்‌ ‌‌ போலூரி
சுண்ணம்பூசே ஆரிகட்லார்‌‌ செருக்கூரி
தூங்கார்‌ ‌‌ அயோத்தி
பொல்லின்னார்‌‌‌ தாட்டிப்பால்‌
பொல்லின்னார்‌ ‌‌ உப்புநீல்ல
இராமார்‌ ‌‌ பசுபுநீல்ல
பச்சலகுறியார்‌ ‌‌ தீபாலி
குண்டுபில்லார்‌ ‌‌ சேமந்தல்‌
தம்மின்னார்‌ ராஜசிம்மாசன ‌‌ தைநூல்ல
கொம்பின்னார்‌‌‌ செந்துட்ல
நிம்மல்லார்‌ ‌‌ செண்டூரி
மான்னேர்‌ ‌‌ காரப்பட்‌ல
பொம்மம்பட்டி சீர்‌ பட்டியார்‌‌‌ கரும கருமபூரி
சீர்பட்டியார்‌ ‌‌ கண்ணனூறி
இரத்னாலவார்‌‌‌ ஏர்புல்ல
நாதல்வார்‌ ‌‌ சென்னமுடி
மத்தின்னார்‌ ‌‌ பாண்பூவுல
கொல்ரார்‌ ‌‌ தாசட்ல
லிங்கட்லார்‌ ‌‌ அச்சுல்ல
தால்ரார்‌ ‌‌ செங்கூரி
தொப்பலார்‌ ‌‌ உள்ளட்ல
அப்பலார்‌ ‌‌ பாலட்டல
கொப்பளார்‌ ‌‌ பலேட்டி
கொரபுட்டார்‌ ‌‌ தாசட்ல
பால குடியார்‌ ‌‌ போங்குநூல்ல
கந்தப்பார்‌ ‌‌ பைண்டிபல்
சீத்தார்‌ ‌‌ அதுக்கூறி
தர்மபுரியார்‌ ‌‌ உள்ளட்ல
சந்திர கிரியார்‌ அதுக்குநூல்ல‌‌ போங்குநூல்‌
கொத்தபுலியார்‌ ‌‌ செருக்கூறி
சிங்குவார்‌ ‌‌ உள்ளட்ல
கொன்னேரிவார்‌ ‌‌ பாலேட்டி
சூதலகொண்டலார்‌‌‌ முனி கோல்ல
மேதல மெட்வார்‌‌‌ தம்மலூரி
மார்த்தார்‌ ‌‌ பொன்னூரி
போச்சின்னார்‌ ‌‌ தாட்டிப்பால்‌
சுங்கரார்‌ ‌‌ இப்பரளி
கோபின்னார்‌ ‌‌ இப்பரளி
கோரண்ட்லார்‌ ‌‌ சொரிஜல்லி
மேகலார்‌ ‌‌ போங்குநூல்ல
மன்னூரார்‌ ‌‌ பைண்டிபல்‌
மரி வாடியார்‌ ‌‌ நுன்ன வல்லி
எர வண்டார்‌ ‌‌ பாலேட்டி
சீகார்‌ ‌‌ போங்குநூல்ல
சேமார்‌ ‌‌ சிறுமுல்ல
ஐந்தார்‌ ‌‌ தனபால்‌
காட்டு பில்லார்‌‌‌ உள்ளட்ல
தாண்டுகொண்டார்‌‌‌ பெத்தபால்‌
பைர பிண்டியார்‌ ‌‌ கத்துபிடி
பொத்தில்லார்‌ ‌‌ ஸ்ரீபால
போம்புரார்‌ ‌‌ உள்ளட்ல
பேம்பல்லார்‌ ‌‌ இனகண்டி
பத்திபட்டியார்‌ ‌‌ நாமகிரி
ஜல்லேர்‌ ‌‌ பைண்டிபால்‌
வல்லவார்‌ ‌‌ உள்ளட்ல
கொங்குரார்‌ ‌‌ உள்ளட்ல
காளஸ்திரியார்‌ ‌‌ உள்ளட்ல
பொம்மின்னார்‌ ‌‌ உள்ளட்ல
ஓல்ரார்‌ ‌‌ உள்ளட்ல
ஓலேரார்‌ ‌‌ உள்ளட்ல
பொதார்‌ ‌‌ உள்ளட்ல
சொரிஜல்லார்‌‌‌ உள்ளட்ல
குண்ட்ரார்‌ ‌‌ உள்ளட்ல
குண்டூரார்‌‌‌ உள்ளட்ல
கொப்பலார்‌ ‌‌ உள்ளட்ல
எலமந்தரலார்‌ ‌‌ உள்ளட்ல
சத்திரெட்டியார்‌ ‌‌ உள்ளட்ல
அட்லூரிவார்‌ ‌‌ செருக்கு நூல்ல
அக்னேனிவார்‌ ‌‌ செருக்கு நூல்ல
அடபாலார்‌ ‌‌ தாசு நூல்ல
அடுசுமல்லிவார்‌‌‌ தாசு நூல்ல
ஓலபல்லார்‌‌‌ வாலூரி
மஞ்சிநீல்லார்‌ ‌‌ உள்ளட்ல
அத்தூரிவார்‌ ‌‌ பமிட்டி பால்‌
அத்திங்கார்‌‌ பமிட்டி பால்‌
அனபலார்‌ ‌‌ தாலூரி
அனுமோலுவார்‌ ‌‌ தாலூரி
ஏதுகுரார்‌ ‌‌ செருக்கூரி
பெத்தமேகலார்‌ ‌‌ போங்குநூல்ல
அதுக்கூறிவார்‌ ‌‌ போங்குநூல்ல
ஆதூரிவார்‌ ‌‌ பாலேட்டி
ஆரேரார்‌ ‌‌ ஏல்பு நூல்ல
ஆரகபூடிவார்‌ ‌‌ வல்லூட்ல
குண்டூர்வார்‌ ‌‌ இனுகு நூல்ல
ஏவின்னார்‌ ‌‌ போக வல்லி
ஏமுனிவார்‌ ‌‌ ஆவுல புலி
உப்பால்லார்‌ ‌‌ விப்பர்ல்ல
உப்பலபாட்டிவார்‌‌‌ உப்புநீல்ல
உப்பு குண்ட்லார்‌ ‌‌ உப்புநூல்ல
வலுவேரிவார்‌ ‌‌ வல்லுட்ல
கோமாளியார்‌ ‌‌ கூரட்ல
எர்ரகுண்டலார்‌ ‌‌ மகாராஜ
எலம்பாட்டிவார்‌ ‌‌ ஒருபுரி
எல மஞ்சிவார்‌ ‌‌ வல்லுட்ல
ஏட்டி கூறுவார்‌ ‌‌ முசுநூல்ல
ஏணுகுலவார்‌ ‌‌ என்னூல்ல
ஏமி நேனிவார்‌ ‌‌ என்னூல்ல
இலங்கார்‌ ‌‌ ராயபால்‌
ஈறுகொம்மலார்‌ ‌‌ நுன்னவல்லி
ஈந்தலார்‌ ‌‌ நுன்னவல்லி
ஏட்டுகுரார்‌ ‌‌ தசட்சல
ஏட்டி கூறுவார் ‌‌ முசுநூல்ல
ஏழுரிவார்‌‌ ரகுபல்ல
பங்கார்‌‌ ஸ்ரீபால
நாங்கல்லார்‌‌ கனகல்ல
கங்கணாலார்‌ ‌‌ நற்தூல்ல
கங்கணிவார்‌ ‌‌ நண்டூல்ல
கட்டி கூட்டிவார்‌‌‌ கொமரநூல்‌ல
நாயுண்டேர்‌ ‌‌ போங்கு நூல்‌ல
வட்டிண்ணார்‌ ‌‌ திரிகேர்லல
மடகலவார்‌‌‌ பாலேட்டி
அங்கல றிச்சேர்‌‌‌ மாதல்ல
உப்பள்ள‌‌ செருக்கூரி
புலேர்‌ ‌‌ ஈந்தமுக்கல
ஜனகட்லார்‌ ‌‌ படுசூரி
பூவாடியார்‌ ‌‌ அதுக்குநூல்ல
கொப்பலவார்‌ ‌‌ பாலேட்டி
கோடுரார்‌ ‌‌ சென்னமுடி
பரிமார்‌ ‌‌ இடிபூவுல
வானபில்லார்‌ ‌‌ செனுகல்ல
பொட்டார்‌ ‌‌ பனுபு நூல்ல
ரங்கிபில்லார்‌ ‌‌ ஏடல்ல
கதிரிவார்‌ ‌‌ சாந்தபல்லி
கர்னாடிவார்‌ ‌‌ கஞ்சர்ல
காகுமானுவார்‌ ‌‌ தான்யால
காகுர்ல வார்‌ ‌‌ டைநூல்ல
கானூரிவார்‌ ‌‌ தேசட்ல
காபூவார்‌ ‌‌ புலிகோல்ல
காளகஸ்திவார்‌ ‌‌ ராவி பல்ல
கிளாலவார்‌ ‌‌ வல்லுட்ல
கிளாரிவார்‌ ‌‌ கொர்னிபால்ல
குண்ட்லவார்‌‌ பகிடி பல்லி
குக்கன வார்‌ ‌‌ மாருட்ல
குக்கபில்லார்‌‌‌ மாருட்ல
குடிதிபூடிவார்‌ ‌‌ வல்லுட்ல
பொந்தூரர்‌ ‌‌ ஏமசானி
மட்லூரார்‌ ‌‌ ராயபல்லி
கோரவார்‌ ‌‌ பேரந்தல்‌
வெம்பளார்‌‌‌ பைண்டிபால்‌
கொம்மாலபட்டிவார்‌ ‌‌ வல்லுட்ல
கொம்ம சாணிவார்‌ ‌‌ கொம்மூரி
கொர்கூட்டிவார்‌‌‌ எல்லுட்ல
கொல்லாவார்‌ ‌‌ பட்டிபால்‌
கோகாவார்‌ ‌‌ மதறுல்ல
கோகண்டவார்‌ ‌‌ ரேசர்ல
கோடுல்லார்‌‌‌ தடிமர்தி
கோடூரார்‌ ‌‌ பமிட்டி பால்ல
கோமட்டிவார்‌ ‌‌ வல்லுட்ல
களபர்திவார்‌ ‌‌ பேரெமு
கத்தேவார்‌ ‌‌ தான்யல பாலகுல
காலிவார்‌ ‌‌ டங்குடூல்ல மசிநீல்ல
கிஞ்சபல்லிவார்‌ ‌‌ விப்பர்ல
குண்டூரிவார்‌ ‌‌ பெத்தபால்ல
குஞ்சர்ல பூடிவார்‌‌ பேராள
குர்ரார்‌ ‌‌ தெர்நூல்ல
குள்ளபல்லிவார்‌ ‌‌ மாரூட்ல
கொட்டிபட்டிவார்‌‌‌ ராஜளால ராஜ்ன்யுல
கொல்லபூட்டிவார்‌‌ மெகலிரேகுல
கெர்ரே பாட்டிவார்‌‌ மெகலி ரேகுல
சிலிகூரிவார்‌ ‌‌ மேடிபால்ல வெல்லுட்ல
செருகுலார்‌‌‌ ராஜநூல்ல தாசுநூல்ல
செருகூரிவார்‌ ‌‌ மாரூட்ல
ஜங்கம்வார்‌ ‌‌ தோள்ளூரி
குள்ளபில்லார்‌ ‌‌ கொமரகிரி
தன்னம்வார்‌ ‌‌ ஆவல
பாசவார்‌ ‌‌ தோனந்தல
மெடபட்லார்‌ ‌‌ ராவல்ல
மடபில்லார்‌ ‌‌ மெடபட்ல
பைண்டார்‌ ‌‌ முத்துகாஜுல
கெண்டார்‌ ‌‌ நவநீல்ல
பிக்கு சென்னார்‌‌‌ சூட்டூரி
குஜ்சலார்‌ ‌‌ பூரண்ட்ல
கேசார்‌ ‌‌ பைண்டிபால்‌
பூதாட்டியார்‌ ‌‌ செருக்கடரி
தாவுல்லார்‌ ‌‌ செருக்கடரி
இனுகுல்லார்‌‌‌ இனகண்டி
கிளோரார்‌ ‌‌ சென்னூரி
திவ்வேர்‌ ‌‌ எருஜல்ல
தாதார்‌ ‌‌ ஈந்த முக்குல
நாயுடுவார்‌ ‌‌ வல்லூட்ல செருக்கு நூல்ல
தாராவார்‌ ‌‌ எல்லுட்ல
நூதல பாட்டிவார்‌ ‌‌ எச்சர்ல
நெல்லூர்வார்‌ ‌‌ பான்பு பால்ல
குண்டாவார்‌ ‌‌ பமிட்டி பால்ல
பண்டலார்‌ ‌‌ குந்துர்தி
பாண்டாவார்‌‌‌ குந்துர்தி
பாமுலபாட்டிவார்‌‌‌ ஜின்னாவுல
புட்டு குண்டிவார்‌‌‌ கன்லே
புலிபாட்டிவார்‌ ‌‌ கன்லே
பூவாடியார்‌ ‌‌ பெளவாடி குரஜல்‌ பாலூட்ல
பேரமவார்‌ ‌‌ எல்லுட்ல
பெஜவாடவார்‌ ‌‌ சன்ட்ரூல
பெல்லமுவார்‌ ‌‌ பாலேட்டி
பெல்லமு கொண்டவார்‌ ‌‌ ரேசமுல
பொஜ்ஜார்‌ ‌‌ அயோத்திய
முத்தலூறுவார்‌ ‌‌ பச்சநூல்ல
முக்கமல்லார்‌ ‌‌ கஞ்சல்ல
முக்காமலவார்‌ ‌‌ வல்லூட்ல
ஏட்டிகடரவார்‌‌‌ ஆருட்ல
ஏணுகுலார்‌ ‌‌ என்நூல்ல
லிங்கம்வார்‌ ‌‌ பேம்பல்ல
லிட்குட்லார்‌‌‌ எல்லுள்ள பேரள
வெங்காயலார்‌ ‌‌ பாலூட்ல
வெங்கல பாட்டிவார்‌ ‌‌ மாரூட்ல
வட்டி கூட்டிவார்‌ ‌‌ ரகுபல்லே
வட்டிகுண்டார்‌ ‌‌ ஏறுவாகுல
வட்டி குண்டலார்‌ ‌‌ ரகுபல்லே
வெல்லூரிவார்‌ ‌‌ தான்யால
வல்லபரெட்டியார்‌ ‌‌ தான்யால
சந்தி ரெட்டியார்‌ ‌‌ பட்டுநூள்ல
சாதி ரெட்டியார்‌ ‌‌ பிப்பர்ல
ஓர்கண்டிவார்‌. ‌‌ ஏழுநூள்ல
கண்டுவார்‌‌ புலிகோள்ல
கண்டம்‌ லார்‌ ‌‌ சுந்தசிரி
கம்மவார்‌ ‌‌ பெம்மநூள்ள சென்நூள்ல
காவூருவார்‌ ‌‌ ஆரேகட்ல
கோட்டபாட்டி யார்‌ குண்டூரு ‌‌ வல்லுட்ல
கோலந்துவார்‌ ‌‌ பமிட்டி பால்லி
கோள்லார்‌ ‌‌ இன கண்டி
சிந்த பட்லவார்‌ ‌‌ நேசர்ல
சிருகு பாட்டிவார்‌ ‌‌ கனுகு நூள்ல
சட்டரிவார்‌ கோட்டாவுல ‌‌ சம்சர்ல
கர்னாடிவார்‌ ‌‌ கம்‌ செர்ல
குர்ராவார்‌ ‌‌ போகி நுள்ல
சென்ன மல்லுவார்‌‌ வல்லுட்ல
சிறு கூளிவார்‌ ‌‌ மதமஜ்தி
ஜம்பானிவார்‌ ‌‌ கெமரவேலு
புட்லார்‌ ‌‌ போகுநுள்ல
பெஜவாடார்‌ ‌‌ சொர நூள்ல
யிருகுலபாட்டிவார்‌ ‌‌ வல்லுட்ல
எங்கட்லார்‌ ‌‌ அட்சந்துல
ஐந்தலவார்‌ ‌‌ பைண்டிபால்‌
கணபதியார்‌ ‌‌ பாலேட்டி
சாக்கின்னார்‌ ‌‌ இப்பரளி
காவூரார்‌ ‌‌ போங்குநூள்ல
மல்ரார்‌ ‌‌ பெத்தபால்‌
குதியார்‌‌‌ ஈசுல்ல‌
ஜனகட்லார்‌ ‌‌ படுசூரி
கொத்தபில்லார்‌ ‌‌ செருக்கூரி
கொபேலார்‌ ‌‌ பைண்டிபால்‌
வில்கட்லார்‌ ‌‌ தடிமுல்ல
சாமீப்பார்‌ ‌‌ பாலேட்டி
ரவுத்லார்‌ ‌‌ பாலகுல
சோவின்னார்‌ ‌‌ உள்ளட்டல
தோனாதியார்‌ ‌‌ ஸ்ரீவில்லி
நல்லாவார்‌ ‌‌ சண்ட்ருள்ள
தேவரபல்லி ‌‌ ஜடுநூல்ல
தேவரிணடிவார்‌ ‌‌ ஜடுநூல்ல
தொப்பர்லவார்‌ ‌‌ பாலால
நல்லூறுவார்‌ ‌‌ ஸ்திரீயாள்ள
நவுலூறுவார்‌ ‌‌ பூரேட்டி
நாதென்லார்‌ ‌‌ சென்னமல்லு
நுன்னாவார்‌ ‌‌ பொன்னபூல
நூகாரபு ‌‌ பச்சநூல்ல
ஸாபாஸானிவார்‌‌ ஜிராபுரி
மாவுலூறுவார்‌ ‌‌ அயினோளிள
வீரமஞ்ச்சவார்‌ ‌‌ ஆறுட்ல
மேடி கொண்டலவார்‌ ‌‌ நந்நூள்ள
பாமு மூத்திலார்‌‌ குணபால
சீர்பட்டியார்‌ ‌‌ கரும்பூரி
சீர்பட்டியார்‌ ‌‌ செருக்கூரி
ஏசுகுரார்‌ ‌‌ செருக்கூரி
சரிபின்னார்‌ ‌‌ ஆவுலபுளி
காளஸ்திரிவார்‌‌‌ வல்லுட்டல
கொருஜல்லார்‌ ‌‌ வல்லுட்டல
அத்திங்வார்‌‌‌ எரஉல்ல
கர்ணவார்‌ ‌‌ மாரட்ல
கோமாளிவர்‌ ‌‌ கூரட்ல
தாத்தார்‌ ‌‌ குணபால்‌
பண்டார்‌ ‌‌ புளிப்பால்‌
கோவேர்‌ ‌‌ போங்கு நூல்ல
ஆரேர்‌ ‌‌ பான்புள்ள
கோட்பாடியார்‌ ‌‌ கானூரி
பெட்லகுண்டார்‌ ‌‌ பாலேடி
பூதாட்டியார்‌ ‌‌ செருக்கூரி
தவுல்லார்‌ ‌‌ செருக்கூரி
வானபில்லார்‌ ‌‌ ஜனுகல்ல
குஜ்ஜலார்‌ ‌‌ உள்ளட்டல
பஜவாடார்‌ ‌‌ உள்ளட்டல
எங்கட்லார்‌ ‌‌ போங்கு நூல்ல
கென்னேரார்‌ ‌‌ குணபால்‌
மல்ரார்‌ ‌‌ பெத்தபால்‌
சிலுகூரர்‌ ‌‌ முத்தட்ல
அணந்தின்னா ‌‌ அதுக்கு நூல்ல
சீத்தார்‌‌‌ அதுக்கு நூல்ல
அனமலார்‌ ‌‌ ஈசல்ல
பிமன்னார்‌ ‌‌ பூரண்டல
நிம்மலார்‌ ‌‌ செண்டூரி
பொட்டார்‌ ‌‌ புனுபுநூல்ல
கெந்தம்வார்‌ ‌‌ சிலகர
சென்மெட்டியார்‌ ‌‌ பிஞ்சல்லா
பாந்தபட்டியார்‌ ‌‌ எதுர்புளி
தாளூர்‌ ‌‌ செருக்கூரி
முசென்னார்‌ ‌‌ தோசட்ல
குத்தா ‌‌ பகிடிபாள்ள பமிடிபாள்ள
கண்ட்டாவார்‌ ‌‌ பமிடிசுக்கில
குதே ‌‌ சந்நூள்ள போகுநூல்ல
கும்மடி ‌‌ விப்பர்ல
குரஜால ‌‌ குடிமெள்ள
குட்ல ‌‌ ஏர்ரநூல்ல
சின்த்தமநேனி ‌‌ பாலாந்தி
சிம்தசின்த்தா ‌‌ கொம்மூரு
சின்த்தல‌‌ ஸ்ரீ வெம்தல சிலகர்த்த
சிம்பிலி ‌‌ ஆறுகட்ல நலகட்ல
சிகுபாருட்டி ‌‌ கனமுநூள்ள
சிட்டா ‌‌ வாடபால
சிட்டாலத்தன ‌‌ மேம்பூள்ள
ஜம்புகும்ப்புல ‌‌ லச்சிநீடு
ஜம்புலமுடி ‌‌ டங்க்குடூரு
ஜட்டி பாஸவனு‌‌ ஆவாலு
ஜம்மிகும்ப்பு ‌‌ சொன்னமுடி
ஜம்புல ‌‌ யெலுது நூள்ள யெனி கண்ண
ஜருகுல ‌‌ பாலேட்டி வல்லுட்ள
ஜாம்ப்பல்லி ‌‌ யேனேட்டி
பருசூரி ‌‌ போகுநூள்ள
ஜூட்ல‌‌ வல்லுட்ள
ஜுஜ்ஜுறு ‌‌ யண்ட்ரஜுலு
ஜேஸ்ட்டலு ‌‌ கன்சர்ல
தந்தூரி ‌‌ கன்சர்ல
தக்கெலபாட்டி ‌‌ கன்சர்ல
துத்தலூறு‌‌ ரேசெர்ல
துக்கிரால ‌‌ ரேசெர்ல
துத்துகூறு ‌‌ ரேசெர்ல
துப்பட்டி‌‌ ரேசெர்ல
பாகால‌‌ கஞ்சர்ல
தும்மல ‌‌ வல்லுட்ல
தேவக்த்துனி ‌‌ பசுபுநூள்‌ள
தொண்டேட்டி ‌‌ செறுகூறு பாலுட்ள
தேவிநேனி ‌‌ செறுகூறு பாலுட்ள
தொண்டகட்ட ‌‌ செறுகூறு பாலுட்ள
தோமா‌‌ வல்லுட்ள
நர்மா ‌‌ கஞ்செர்ல ஈதமுக்கல போகுநூல்ள
நவுலூறு ‌‌ பூரேட்டி
நாகிறேனி ‌‌ பூரேட்டி
எர்ரமக்கின்னார்‌‌‌ மாரட்ல
சாந்தமக்கினார்‌ ‌‌ மாரட்ல
முந்தபச்சார்‌ ‌‌ பலேடி
ஏணில கொங்குரார்‌ ‌‌ வுள்ளட்ல
சன்னீல கொங்குரார்‌ ‌‌ வுள்ளட்ல
காணி கொங்குரார்‌ ‌‌ வுள்ளட்ல
கோபி பூசேசாக்கின்னார்‌ ‌‌ இப்பரளி
சுன்னம்‌ பூசேசாக்கின்னார்‌‌‌ இப்பரளி
சல்லகுண்டார்‌ ‌‌ பரபில்லி
எட்பைண்ட்‌ சப்டியார்‌ ‌‌ புளிகோர்ல
தண்டார்‌ ‌‌ புளிகோர்ல
உப்புகுண்டள ‌‌ உப்பநீல்ல
கங்கணார்‌ ‌‌ நந்தூள்ள
கந்துலகுண்ட ‌‌ ரேஷமு
திருவீதிலவார்‌‌‌ சருகுநூல்ல வல்லுட்ல
புலகொண்டார்‌ ‌‌ பேபள்ள
சூதலகுண்டார்‌ ‌‌ அதுகுநூல்ல
எண்ட்றபல்லே ‌‌ அயோத்திய
எண்ட்னாரி ‌‌ சிலகநூல்ல
எத்துலவார்‌ ‌‌ பீமவரபு
எரநூலிவார்‌ ‌‌ ரேசமு
எலமஞ்சி ‌‌ வல்லுட்ல
எலிவெல ‌‌ முசுநூல்ல
கலகரவார்‌ ‌‌ வல்லுட்ல
பாலமுக்கல‌‌ பாலுட்டல
ஏலூரி வார்‌‌ எல்லுட்ல
எள்ளவார் ‌‌ ரகுபல்லே
ஒட்டிகுண்டா ‌‌ செறுகூறு
கந்தார ‌‌ கோகுபடி
கர்லபூடி ‌‌ கொலுகு நூள்ள
கந்தால ‌‌ வஜ
கந்திகாயளவார்‌ ‌‌ யூலேட்டி
கந்திமள்ள ‌‌ யார்னால
கந்திபேடல ‌‌ மேசபள்ள
கனகலபாட்டி ‌‌ வல்லுட்ல
கனகமேடல ‌‌ விப்பர்ல
கனகால ‌‌ சண்ட்ரூள்ள
கனுமூரு ‌‌ அன்னங்குல
கன்னெகண்டி‌‌ பச்சநூல்ல
கப்பகன்டி ‌‌ கம்செர்ல
கரதேடி ‌‌ கெண்டுட்ள
தள்ளப்‌பிண்டியார்‌ ‌‌ நல்ல கோத்திரம்
பேப்பல்லார்‌ ‌‌ இனுகொண்ட
தந்தூரார் ‌‌ குரலு
மங்கைமுட்டியார்‌‌ சணலு