இடப்புறம் உள்ள அனைத்துக் குலத்தினரும் சகோதர முறையும்‌ அதேபோல் வலப்புறம் உள்ள அனைத்துக் குலத்தினரும் சம்மந்தி முறையும்‌ கொண்டவர்கள்.

நாயுடு உறவு முறைகள்
காண்பி:
சகோதர முறை உள்ளவர்கள் சம்மந்தி முறை உள்ளவர்கள்
அங்கலக்குரிச்சேர்‌‌‌‌ அத்திங்கார்‌
அதுக்கூறிவார்‌‌‌‌‌‌ அரநூரிவார்‌‌
அனபலர்‌‌‌‌‌ அப்பலார்‌‌‌
அரகபூடிவார்‌‌‌‌‌‌‌‌‌ அரிகட்லார்‌‌‌‌
ஆரேர்‌‌ இனுகுல்லார்‌‌‌‌
ஈந்தலார்‌‌ உப்பளார்‌‌‌‌‌‌‌
ஈரமஞ்சார்‌‌ ஈர்கொம்மலார்‌‌‌‌‌
உன்னார்‌‌ எலமந்தலார்‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
உப்பட்லார்‌‌ எரவண்டார்‌‌‌‌‌‌‌‌‌
எண்டபிள்ளார்‌‌ எங்கட்லார்‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
எரிவின்னார்‌‌ எர்ராமுனிவார்‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
எலம்மாள் ‌‌ ஏசுகுரார்
ஏவின்னார்‌ ‌‌ ஏடுகுல்லார்‌
ஏணுகுண்டார்‌ ‌‌ எதுகுரார்‌
ஏமுனிவார்‌ ‌‌ ஏட்டுகூரார்
கம்மார்‌ ‌‌ ஐத்தார்
கந்தப்பார்‌‌‌ ஒண்டாபிண்டியார்
கதிரிவார்‌‌‌ ஒலேரார்‌
கணபதியார்‌‌ ஓல்ரார்‌
கர்னாட்டிவார்‌‌ ஓர்கண்டியார்
காங்கல்லார்‌‌ கேசார்‌
காலியர்‌‌ கிலேரார்‌
காவுரார்‌ ‌‌ கொபட்டியார்‌
கானூரிவார்‌‌‌ கோவேர்‌
காட்டுபிள்ளார்‌‌‌ கொண்டார்‌
குண்டுபில்லார்‌‌ கொம்மின்னார்‌
குதியார்‌‌ கொள்ரார்
கூரகாயலார்‌‌‌ கொங்குரார்‌
கென்னேரார்‌‌ காளஸ்திரியார்‌
கெந்தம்வார்‌‌ கொரகூட்டிவார்
கொம்மசானிவார்‌ ‌‌ குன்றார்‌
கொத்தபில்லார்‌‌‌ குண்டூரார்‌
கொடுபெலார்‌‌ குஜ்ஜலார்‌
கொண்ட்டார்‌‌ கென்னீனிவார்‌
கோமாளியார்‌‌ கொருஜார்‌
கோவடார்‌‌‌ குஜுலுபிண்டியார்
கோரண்டலார்‌‌ கும்மிடியார்‌
கோடூரார்‌‌ கோரவார்
கோபின்னார்‌ ‌‌ சப்டியார்‌
சல்லகுண்டார்‌‌‌ சம்பார்‌
சரிபின்னார்‌‌ சல்லார்‌
சாதுவா‌‌ சத்திரெட்டியார்‌
சிங்குவார்‌‌ சாக்கின்னார்
சிலுகூரார்‌‌ சிந்தபுளியார்‌
சீகார்‌‌ சீகர்பட்டியார்‌‌
சுஞ்சார்‌‌ சீத்தார்‌
சுங்கரார்‌‌‌ சூரியகொண்டலார்‌
சூதலகுண்டார்‌‌‌ சென்ரெட்டியார்‌
சென்னார்‌‌‌ சோவின்னார்
செருக்கூரார்‌ ‌‌ ஜல்லேர்‌
சேமார்‌‌‌ தக்குபட்டியார்‌
ஜெனகட்லார்‌‌ தாதார்
டாபட்லார்‌‌‌ தானூரிவார்‌
தம்மின்னார்‌‌‌ தாண்டுகொண்டார்‌
தண்டார்‌‌‌ தாவுல்லார்
தல்லபிண்டியார்‌ ‌‌ திவ்வியார்‌
தர்மபுரியார்‌ ‌‌ நம்பூரார்‌
தாசரார்‌ ‌‌ நல்ரார்‌
தாள்ரார்‌ ‌‌ நாரார்‌
துக்கின்னார்‌ ‌‌ நாங்கல்லார்‌
துங்கார்‌ ‌‌ நாபார்‌
தோண்டார்‌ ‌‌ நாதல்லார்‌
நாகின்னார்‌ ‌‌ நாட்டங்காகல்லார்‌
நாயுண்டேர்‌ ‌‌ நிம்மலார்‌
நெடுமலார்‌ ‌‌ நீர்‌ கொண்டார்‌
பங்கார்‌ ‌‌ நூத்தலபட்டியார்‌
பண்டியார்‌ ‌‌ நெல்ரார்‌
பயிர்பிண்டியார்‌ ‌‌ பச்சலகுரியார்‌
பர்ரார்‌ ‌‌ பட்டியார்‌
பச்சார்‌ ‌‌ பங்குள்ளார்‌
பரிமார்‌ ‌‌ பஜவாடார்‌
பாலகுடியார்‌ ‌‌ பப்பாளியார்‌
பாத்தபட்டியார்‌ ‌‌ பிக்குசென்னார்‌
பாமுமூத்திலேவார்‌ ‌‌ பிடிகட்லார்‌
பிமன்னார்‌ ‌‌ புளியார்‌
பிருது கொண்டார்‌‌‌ பொதார்‌
புர்ரார்‌ ‌‌ பட்டியார்‌
புட்டார்‌ ‌‌ பொம்மின்னார்‌
புலகொண்டார் ‌‌ பொட்டார்‌
பூதாட்டியார்‌ ‌‌ பொதார்‌
பூவ்வாடார்‌ ‌‌ பொஜ்ஜார்‌
பையின்னார்‌ ‌‌ பேம்பூரார்‌
பெருகார்‌ ‌‌ பைண்டேர்‌
பெள்ளம்வார்‌ ‌‌ மல்லின்னார்‌
பெம்ம சானிவார்‌‌‌ மந்தபட்டியார்‌ பொத்தில்லார்
பொள்ளின்னார்‌ ‌‌ மத்தின்னார்‌
பொட்லகுண்டார்‌ ‌‌ மிரகிபாயலார்‌
பொட்டார்‌ ‌‌ முசுன்னார்‌
பேரமார்‌ ‌‌ மெடபட்லார்‌
போச்சின்னார்‌ ‌‌ மேதலமெட்லார்‌
மஞ்சிநீல்லார்‌ ‌‌ மொல்ரார்‌
மக்கின்னார்‌ ‌‌ மோகுரார்‌
மல்ரார்‌ ‌‌ மோதகபல்லிவார்‌
மன்னூரார்‌ ‌‌ ரங்கிபின்னார்‌
மடக்கலார்‌ ‌‌ ரத்னாலார்‌
மடபில்லார்‌ ‌‌ ராஜ கொண்டலார்‌
மரிவாடியார்‌ ‌‌ ராமார்‌
மார்த்தார்‌ ‌‌ ராவிட்லார்‌
மான்னேர்‌ ‌‌ லங்கேர்‌
முத்தின்னார்‌ ‌‌ லிங்கட்லார்‌
மொல்ரார்‌ ‌‌ வலுவேறியார்‌
மேகலார்‌ ‌‌ வல்லவார்‌
ராவேர்‌ ‌‌ வெம்பலார்‌
ராயார்‌ ‌‌ பேபல்லார்‌
வட்டின்னார்‌ ‌‌ கோரண்டலார்‌
வாணபில்லார்‌ ‌‌ பெள்ளம்கொண்டவார்‌
ஜனகட்லார்‌ ‌‌ தாகுமானுவார்‌
தந்தூரார் ‌‌ மங்கைமுட்டியார்‌